Quảng cáo Facebook

Quảng cáo Facebook hướng đối tượng với List đối tượng được lọc sẵn dành cho từng loại dịch vụ một cách hiệu quả nhất.

Quảng cáo Facebook hướng đối tượng với List đối tượng được lọc sẵn dành cho từng loại dịch vụ một cách hiệu quả nhất.

Bảng giá dịch vụ:

Đối tượng dịch vụ
Tổng chi phí < 5 triệu
Tổng chi phí >= 5 triệu
Game Online
18% tổng chi phí 
15% tổng chi phí
Website, Giải trí, Kinh doanh
20% tổng chi phí
15% tổng chi phí


Chú thích: Chi phí nhận quảng cáo phải trên 1 triệu, % tổng chi phí sẽ được tính vào tổng số tiền mà khách hàng sẽ chi ra để trả cho phí quảng cáo dịch vụ.

Ví dụ: Quảng cáo 1 triệu dịch vụ Quảng cáo Game Online thì chi phí cần phải chuyển là 1.180.000 VNĐ